Členství

Co znamená být členem MC Hlinečánek?

Kdo může být členem MC Hlinečánek?

Členem může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání. Být členem tedy neznamená pouze čerpat finanční výhody, ale aktivně se zapojovat do činností a spolupodílet se na naplňování vytyčených cílů. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy do seznamu provádí předseda spolku. Předmětem zápisu jsou u fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo či email.

Práva členů

Účastnit se všech akcí pořádaných MC Hlinečánkem za zvýhodněnou cenu.

Volit a být volen do orgánů spolku.

Účastnit se valné hromady.

Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Povinnosti členů

Dodržovat stanovy spolku a respektovat zásady stanovené spolkem (aktivně se podílet na činnostech MC Hlinečánek a přispívat tak k naplňování poslání spolku, způsob zapojení bude projednán s představenstvem), chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům, šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho).

Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

Řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje valná hromada.

Jak se stát členem?

Členství vzniká na základě přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje představenstvo. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy. Členství ve spolku vzniká za kumulativního splnění dvou podmínek, a sice schválením písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, a to ke dni, kdy budou splněny obě podmínky současně. Člen je zapsán na seznam členů spolku.

Formulář Žádost o členství je k dispozici v herně.

Jakým způsobem by ses rád/a podílel/a na programu MC Hlinečánek?

Přijď na schůzku představenstva, nebo na schůzku lektorek a zájemců o dění v MC Hlinečánek (lze domluvit na tel. 728 460 403 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Uhraď členský poplatek ve výši 400 Kč za rok do 31.1. (nebo 200 Kč za pololetí do 31.1. a 30.6.).

Kdy zanikne členství?

Dnem, kdy bylo spolku doručeno písemné prohlášení adresované správní radě, v němž člen vyjádří  projev vůle vystoupit ze spolku. Oznámení o ukončení členství lze zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na adresu MC Hlinečánek, K. Lidického 1213, 539 01 Hlinsko

Dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení. (po konstatování správní rady, že člen jedná v rozporu s platnými stanovami, či usnesení valné hromady nebo správní rady, neplatí členské příspěvky, nepodílí se na činnostech spolku, zánikem spolku).

Úmrtím člena.

Po vyloučení člena je správní rada povinna jej písemně vyrozumět.

Do 30 dnů po doručení vyrozumění o vyloučení se lze odvolat k valné hromadě. Ta rozhodne většinou hlasů přítomných členů. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.

Členská přihláška - ke stažení

 • bf web list item
 • ekomonitor slide
 • logo pardubicky kraj nove 2017 pce denik 630
 • logo mashlinecko
 • medesa
 • prazskaplynarenska
 • mesto chrudim logo
 • cernahora
 • hlinsko1
 • konep dlouhe
 • vschrudim